PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID

I. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE VOOR EN VERWERKER VAN UW GEGEVENS

De verwerkingsverantwoordelijke voor en verwerker van uw gegevens is Yameo Sp. z o.o., gevestigd te Gdańsk, Piastowska 11, 80-332 Gdańsk, Polen (verder “Yameo” genoemd).

Om uw rechten uit te oefenen, uw toestemming te geven of in te trekken en alle veiligheidsaspecten van uw Persoonsgegevens te bespreken, kunt u contact met ons opnemen via e-mail: contact@yameo.pl, of stuurt u een brief naar het bovengenoemde adres.

II. BRONNEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken gegevens die we rechtstreeks van u ontvangen, namelijk uw persoonsgegevens, opgenomen in de e-mailberichten die u naar ons stuurt of in de sollicitatiebestanden die u indient. In dergelijke gevallen hebt u volledige controle over de hoeveelheid gegevens die u ons verstrekt. Wij kunnen ook uw gegevens verwerken die aan ons door een derde partij (bijv. een wervingsbureau) zijn verstrekt.

III. WAAROM, OP WELKE RECHTSGROND EN HOE LANG VERWERKEN WE UW GEGEVENS

Als onderdeel van onze activiteiten, kunnen we persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken:

 • Afhandeling van correspondentie

Als u ons via e-mail of traditionele post contracteert, kunnen we uw gegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang bij het beantwoorden op uw vraag.

Wij verwerken uw gegevens voor een periode die nodig is voor het afhandelen van correspondentie, en we kunnen de verwerking ervan voortzetten voor de duur van de verjaringstermijn van eventuele vorderingen.

Het verstrekken van uw gegevens is vrijwillig, maar het is noodzakelijk om ons in staat te stellen contact met u op te nemen en uw vragen te beantwoorden.

 • Bevorderen en onderhouden van zakelijke relaties

Wij kunnen uw gegevens verwerken om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u of om een actie op uw verzoek te ondernemen voordat we een overeenkomst met u afsluiten.

Daarnaast kunnen we uw gegevens verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen voortvloeiende uit belastingwetgeving en regelgeving inzake financiële verslaggeving.

Op basis van ons gerechtvaardigd belang kunnen we uw gegevens verwerken voor de uitoefening of onderbouwing van mogelijke vorderingen die voortvloeien uit de overeenkomst die we met u hebben afgesloten.

Wij verwerken uw gegevens voor een periode die nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst en voor de duur van de verjaringstermijn van mogelijke vorderingen.

Het verstrekken van uw gegevens is vrijwillig, maar het is noodzakelijk om u in staat te stellen een overeenkomst met ons af te sluiten en deze uit te voeren.

 • Werving

Wij kunnen uw persoonsgegevens, bedoeld in artikel 22 [1] van het Arbeidswetboek, als onderdeel van een wervingsproces verwerken. In dat geval zijn de vóór de afsluiting van de overeenkomst genomen handelingen de rechtsgrond voor de gegevensverwerking. Als u meer persoonsgegevens verstrekt, dan zal uw toestemming de rechtsgrond zijn voor de verwerking ervan.

Op basis van uw toestemming kunnen we uw gegevens verwerken voor toekomstige wervingen.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt zolang het specifieke wervingsproces duurt (inclusief een eventueel onderzoek of onderbouwing van vorderingen), en indien u uw toestemming hebt gegeven om deel te nemen aan toekomstige wervingsprocessen – voor een periode van 2 jaar of tot u uw toestemming intrekt.

Het verstrekken van uw gegevens is vrijwillig maar, voor zover het voortvloeit uit artikel 22 [1] van het Arbeidswetboek, noodzakelijk om u in staat te stellen deel te nemen aan de werving.

 • Referralprogramma

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om u in staat te stellen deel te nemen aan ons Referralprogramma, op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het promoten van Yameo als werkgever en de noodzaak om te voldoen aan verplichtingen die voortvloeien uit het Procedurereglement van het Referralprogramma.

Indien we een dienstbetrekking aanbieden aan een door u doorverwezen kandidaat, kunnen we uw aanvullende gegevens verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit belastingwetgeving.

Uw gegevens worden verwerkt totdat het wervingsproces voor de positie waarvoor u een kandidaat hebt doorverwezen is voltooid, en indien uw verwijzing (referral) succesvol is geweest – voor een periode die door de wet is toegestaan maar niet langer dan 24 maanden.

Het verstrekken van uw gegevens is vrijwillig, maar het is noodzakelijk om u in staat te stellen deel te nemen aan het Referralprogramma.

Wij willen benadrukken dat Yameo geen geautomatiseerde besluiten op basis van uw persoonsgegevens zal nemen, inclusief besluiten op basis van de profilering.

IV. WAT ZIJN UW RECHTEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING?

Overeenkomstig de algemene regels hebt u de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

 • het recht op inzage,
 • het recht op rectificatie,
 • het recht op wissing,
 • het recht op beperking van de verwerking,
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid,
 • het recht tegen de verwerking bezwaar te maken (indien de rechtsgrond voor verwerking de gerechtvaardigde belangen van Yameo zijn),
 • het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken (indien de rechtsgrond voor verwerking uw toestemming is),
 • het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Uitoefening van de bovenstaande rechten hangt af van de bepalingen die zijn vastgesteld in de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, verder “AVG” genoemd. In het geval dat uw klacht is afgewezen, ontvangt u een gemotiveerde reactie.

Wij wijzen u erop dat:

– het recht op wissing van gegevens wordt alleen verleend in gevallen die in de AVG-regelgeving zijn vermeld, nl.:

 • de gegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij door Yameo in de eerste plaats zijn verzameld,
 • u trekt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in,
 • u maakt bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens,
 • uw gegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt,
 • uw gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

– het recht op beperking van gegevensverwerking wordt alleen verleend in gevallen die in de AVG-regelgeving zijn vermeld, nl.:

 • u merkt dat uw gegevens onjuist zijn – u kunt de beperking van de verwerking ervan aanvragen voor de periode die we nodig hebben om de gegevens te controleren,
 • uw gegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt maar u maakt bezwaar tegen het wissen ervan en vraagt om in plaats daarvan de verwerking ervan te beperken,
 • wij hebben uw gegevens niet meer nodig maar u kunt ze nodig hebben om vorderingen te onderbouwen of in te stellen,
 • u maakt bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens – totdat we vaststellen of onze gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan de rechtsgrond voor uw bezwaar.

– Het recht op gegevensoverdraagbaarheid wordt alleen verleend in gevallen waarin de rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens een toestemming of de uitvoering van een overeenkomst is.

– Yameo kan weigeren persoonsgegevens te wissen indien een van de voorwaarden die in de AVG staan vermeld, is vervuld, bijv. indien de gegevensverwerking vereist is om te voldoen aan een wettelijke voorwaarde of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

– In sommige gevallen kunnen wij uw bezwaar tegen gegevensverwerking op basis van een gerechtvaardigd belang van Yameo afwijzen, indien er een dwingende gerechtvaardigde grond is voor gegevensverwerking die zwaarder weegt dan de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, of indien er gronden zijn voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen. Yameo zal niet gerechtigd zijn om dit te doen indien de verwerking ten behoeve van direct marketing gebeurt.

V. ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan derden die persoonsgegevens voor Yameo verwerken, bijv. verleners van IT- of boekhouddiensten – ook al zij gegevens verwerken op basis van een overeenkomst met ons en volgens onze instructies.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan andere ontvangers wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een bepaald doel van de verwerking, bijv. aan banken, exploitanten van postdiensten, advocatenkantoren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt aan entiteiten die volgens wettelijke bepalingen zijn bevoegd, met inbegrip van rechterlijke autoriteiten.

VI. GEAUTOMATISEERDE GEGEVENSVERZAMELING

Wanneer u onze website bezoekt, sturen we naar uw apparaat een of meer “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat kunnen worden opgeslagen zodat we u kunnen herkennen bij een volgend bezoek.

De informatie die in cookies wordt opgeslagen bevat basisgegevens van de gebruikers (zoals IP-nummer, type browser, type zoekmachine, datum en tijd van het bezoek), alsook gegevens die worden gebruikt voor optimalisatie en juiste weergave van de inhoud van onze website.

Onze website kan de volgende typen cookies gebruiken:

Noodzakelijke cookies – essentieel voor de juiste werking van onze website. U kunt ze uitschakelen door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, maar dit kan de goede werking van de website beïnvloeden.

Analytische cookies – worden gebruikt voor de analyse van uw gedrag op onze website. Zij stellen ons in staat het verkeer op onze website te analyseren en de efficiëntie ervan te verbeteren.

Wij analyseren gegevens met behulp van Google Analytics – een tool van Google Inc. Uw cookies zoals hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl beschreven, worden verzonden naar en opgeslagen op Google Server in de VS. Wij gebruiken Google Analytics met de extensie “anonymizeIp()”, wat betekent dat uw IP-adres in verkorte vorm wordt verwerkt. Dit zorgt voor uw anonimiteit door het onmogelijk te maken het adres met een specifieke persoon te verbinden.

U kunt op elk moment stoppen met het verstrekken van deze gegevens door cookies van uw apparaat te verwijderen. Om dit te doen, moet u de instellingen van uw internetbrowser wijzigen. U kunt ook het blokkeren van cookies inschakelen voor alle of geselecteerde websites.

Daarnaast gebruiken we plug-ins voor sociale media zoals Facebook en LinkedIn. Gegevens die in verband met de plug-ins voor sociale media worden verzameld kunnen alleen tussen uw internetbrowser en de geselecteerde aanbieder van sociale media worden overgedragen. Wij hebben niet de mogelijkheid om erachter te komen welke gegevens worden verzameld en overgedragen. Daarom raden we u aan de informatie over de gegevensverwerking op de websites van de aanbieders van sociale media te lezen.

 

VII. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS NAAR DERDE LANDEN

Bij de geautomatiseerde gegevensverzameling (punt VI hierboven) gebruiken we de diensten van gegevensproviders die gegevens doorgeven conform het EU-VS-privacyschild buiten de Europese Economische Ruimte op basis het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie om dergelijke handelingen uit te voeren.

VIII. WIJZIGINGEN AAN ONS PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, in het bijzonder bij een wijziging in de regelgeving, technologie of de manier waarop onze website werkt. U kunt altijd de meest actuele versie van ons Privacybeleid op onze website vinden.